What is it?
อะไรคือเพอมาคัลเชอร์

The term permaculture loosely refers to a sustainable design system that applies features and principles observed in natural ecosystems to the development of human settlements, in this case specifically farms. This in turn explains why it was originally coined from the phrase ‘permanent agriculture’. To put it simply, permaculture farming is working with what you naturally have, and giving back in order to get the best returns.

เพอร์มาคัลเจอร์ มีที่มาจากการผสมคำว่า Permanent ที่แปลว่า ‘ถาวร’ กับคำว่า Agriculture ที่แปลว่า ‘เกษตรกรรม’ ซึ่งหมายถึงแนวคิดทางเกษตรกรรมที่ให้ความสำคัญกับความยั่งยืนของสิ่งมีชีวิต และสิ่งแวดล้อม เพอร์มาคัลเชอร์ เป็นแนวคิดและวิถีทางการเกษตรที่เน้นเรื่องความยั่งยืนของชีวิตและสิ่งแวดล้อม นอกจากจะเป็นระบบการเพาะปลูก ที่มีการจัดวางรูปแบบ เพื่อการสร้างทรัพยากรธรรมชาติ อย่างเหมาะสม

Benefits of permaculture farming

Over the past several decades, the use of agricultural chemicals has drastically increased, affecting our climate in many ways. Therefore, many have turned to the philosophy of permaculture farming to help combat this change. In addition to being environmentally friendly, permaculture farming is self-supporting and efficient. Permaculture in itself is a form of recycling. It uses and re-utilises whatever is available on the property. Nothing in permaculture is wasted as everything within it serves a purpose. Crops are planted not just for profit, but to also help with the soil and local system. Even the insects that enter the farm assist with pollination.

เป็นระยะเวลาหลายสิบปีที่ผ่านมามีการใช้สารเคมีทางการเกษตรมากขึ้น จนส่งผลเสียต่อสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจนในหลายด้านอย่างเห็นได้ชัด การเกษตรกรรมแบบยั่งยืน หรือ เกษตรแบบเพอร์มาคัลเชอร์ จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่ง ที่จะมาช่วยภาคการเกษตรให้สามารถอยู่ร่วมกับสิ่งแวดล้อมได้อย่างลงตัวที่สุด เพื่อชีวิตและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะเอื้ออำนวย ให้แก่แผ่นดิน น้ำ พืช สัตว์ และมนุษย์ มีชีวิต อยู่ร่วมกัน อย่างกลมกลืน สมดุล มีความสุข ได้อย่างต่อเนื่อง และยืนนาน

 

Permaculture farming is working with what you naturally have, and giving back in order to get the most returns.
Permaculture farming is working with what you naturally have, and giving back in order to get the best returns.

 

The principles

Permaculture design and practice make use of 12 different principles that can be applied to just about any situation, including farming. These principles highlight the importance of how everything is ultimately connected and focuses on small-scale, efficient and intensive systems that rely on the use of natural resources instead of fossil fuels.

เกษตรแบบเพอร์มาคัลเชอร์ ใช้หลักการที่แตกต่างกัน 12 ข้อ ที่สามารถนำไปใช้กับสถานการณ์ประจำวันในชีวิต รวมถึงการทำฟาร์ม หลักการเหล่านี้เน้นความสำคัญให้มนุษย์สามารถออกแบบระบบการเกษตรให้เป็นไปอย่างที่ธรรมชาติเป็น ระบบที่สอดคล้องกับธรรมชาติจะนำมาซึ่งผลผลิตที่สูงขึ้น และยังเป็นวิถีปฏิบัติที่ยั่งยืนกว่าวิถีที่พยายามจะควบคุมธรรมชาติอีกด้วย

 

We purchase our poultry from a selection of hand picked free-range and organic farms across Thailand
We purchase our poultry from a selection of hand-picked free-range and organic farms across Thailand

 

At Sloane’s

Here at Sloane’s, our pork and poultry are locally sourced and come from the best high-welfare farms from across the country. These farms are either free-range or permaculture farms, offering the best environment to the animals. We believe that the high quality of our meat is owing to the quality of life that is provided by these farms. For our full range of high welfare, free-range products, click here.

ที่สโลนส์เนื้อหมูและสัตว์ปีกของเรามาจากฟาร์มท้องถิ่นและมาจากฟาร์มที่คำนึงถึงสวัสดิภาพของสัตว์ ฟาร์มเหล่านี้เป็นฟาร์มปล่อยอิสระหรือฟาร์มที่ทำการเกษตรแบบเพอร์มาคัลเชอร์ เราเชื่อว่าเหตุผลที่ทำให้เนื้อของเรามีคุณภาพสูงนั้นเป็นเพราะคุณภาพชีวิตที่มาจากฟาร์มเหล่านี้ สนใจสินค้าของเรา คลิกที่นี่