กษาพยาบาลกินระยะเวลานานขึ้น ซึ่งเป็นผลเสียต่อมนุษย์ เนื่องจากมีสารตกค้างในร่างกายมากขึ้นเช่นกัน

Antibiotics
ยาปฏิชีวนะ

Since the 1940s, antibiotics have been administered to certain farm animals like cows, pigs and poultry in order to treat infections or prevent an illness from spreading. Antibiotics are a type of antimicrobial substance used to fight bacterial infections. As a result, they work by killing or inhibiting the growth of harmful bacteria and are used to treat and prevent such infections.  Small doses of antibiotics are also added to animal feed to encourage growth in the animals. This means a greater and more efficient production of meat or milk in shorter periods of time.

ตั้งแต่ปีพ. ศ. 2483 มีการใช้ยาปฏิชีวนะในสัตว์เลี้ยงในฟาร์มบางชนิด เช่น วัว หมู และ สัตว์ปีก เพื่อรักษาโรคติดเชื้อหรือป้องกันการแพร่กระจายของโรค ยาปฏิชีวนะเป็นสารต้านเชื้อชนิดหนึ่งที่ใช้ต่อสู้กับการติดเชื้อแบคทีเรีย พวกมันทำงานโดยการฆ่าหรือยับยั้งการเติบโตของแบคทีเรียที่เป็นอันตราย ยาปฏิชีวนะในปริมาณเล็กน้อยถูกผสมลงไปในอาหารสัตว์เพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของสัตว์ ยาปฏิชีวนะเหล่านี้จะมาในรูปของอาหารสัตว์ เพื่อป้องกันเชื้อแบคทีเรียต่าง ๆ ที่จะเกิดกับสัตว์เหล่านั้นก่อนที่จะนำออกมาขายสู่ท้องตลาดให้เป็นอาหารของเรา 

For these reasons, the use of antibiotics has become common and widespread in agriculture. Antibiotics are valuable tools for treating infections. However, using antibiotics can lead to antibiotic-resistant infections in people and in animals. This includes the use of antibiotics for human and animal health. Bacteria in food can form a resistance towards certain antibiotics, which can then lead to untreatable infections in humans.

การที่อุตสาหกรรมผลิตเนื้อสัตว์นำยาปฏิชีวนะมาใช้มากเกินความจำเป็น ทำให้หลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล บริษัทเอกชน และผู้บริโภคเกิดความกังวล ว่า การใช้ที่ไม่บันยะบันยังเช่นนี้ จะทำให้เชื้อโรคมีภูมิต้านทานต่อยา ส่งผลให้การรักษาพยาบาลกินระยะเวลานานขึ้น ซึ่งเป็นผลเสียต่อมนุษย์ เนื่องจากมีสารตกค้างในร่างกายมากขึ้นเช่นกัน

 

they are allowed to roam freely and the farmers don’t use antibiotics or medicine.

 

Antibiotic use in animals can also have indirect effects on humans.
ยาปฏิชีวนะที่ใช้ในสัตว์ส้งผลร้ายทางอ้อมให้กับมนุษย์เช่นกัน

Similar to humans, giving antibiotics to farm animals will kill most bacteria, but there is a slight chance that certain bacteria can survive. When food animals are slaughtered and processed, resistant germs in the animal’s gut can contaminate and inadvertently effect the meat or other animal products. Resistant germs from the animal gut can also get into the environment, like water and soil, through the form of manure. If animal manure or water containing resistant germs are used on fruits, vegetables, or other produce as fertiliser, it can spread antibacterial-resistant germs.
To learn more click here.

It’s natural for a chicken to pick the ground for seeds and bugs to eat

 At Sloane’s

We are passionate about quality food and animal welfare. Therefore, our products are created using traditional artisan methods with professional butchering knowledge and modern food hygiene standards. All of our quality-driven products are made by hand in our own production facility by passionate individuals.

เราให้ความสนใจกับอาหารที่มีคุณภาพและสวัสดิภาพของสัตว์เป็นอย่างมาก เราปฏิบัติตามหลักการเดียวกันเพื่อสวัสดิภาพ, ความเป็นอยู่ที่ดี, ให้ความสำคัญกับสุขลักษณะอนามัยที่ถูกต้อง

Sloane’s now produces a large range of high-quality meat products from the best, ethically sourced, local ingredients. We source our free-range pigs, chickens, ducks, and cows from small high-welfare farms across Thailand which ensure the most natural and sustainable products possible.

ปัจจุบัน Sloane’s ผลิตผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์คุณภาพสูงหลากหลายชนิดจากฟาร์มท้องถิ่นที่ดีที่สุดและมีจริยธรรม เราจัดหาหมู,ไก่,เป็ด และวัวจากฟาร์มที่คำนึงถึงสวัสดิภาพของสัตว์ทั่วประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจได้ว่าวัตถุดิบของเราเป็นวัตถุดิบที่ดีที่สุด

We work with the farmers who do things differently and they have identified the best ways to raise healthy chickens using organic feed and natural farming methods. For example, the chickens feed on a mixture of organic rice bran and fermented vegetation to optimise their natural growth. Furthermore, they are allowed to roam freely and the farmers don’t use antibiotics or medicine.
To see our products click here.

เราทำงานกับเกษตรกรที่มีความเชี่ยวชาญ ที่ Sloane’s เราได้ไปเยี่ยมชมและพูดคุยกับเกษตรกรที่ฟาร์มด้วยตัวเอง ทำให้เรามั่นใจว่าไก่มีพื้นที่เพียงพอที่จะมีชีวิตอย่างอิสระและมีสวัสดิภาพที่ดี อีกทั้งไม่มีการใช้สารเคมีต่างๆในการเลี้ยงสัตว์ เลือกซื้อวัตถุดิบของสโลน คลิกที่นี่